Αξίες
 • Αντιεμπορευματικό
 • Αυτοβιώσιμο
 • Εθελοντική συμμετοχή
 • Ανεξάρτητο / Αυτόνομο
 • Χωρίς εκμετάλλευση
 • Όχι στη χρήση του χώρου ως προσωπικού ή εμπορικού γραφείου

 • Κουλτούρα του Ελεύθερου / Ανοιχτού Λογισμικού
 • Μάθηση / Διαμοιρασμός της γνώσης
 • Συνεργασία
 • DIY / Do it together
 • Κατασκευή των εργαλείων για να φτιάξουμε πράγματα
 • Copyleft
 • Ομότιμη παραγωγή κοινών

 • Ηθική
 • Η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη
 • Κριτική μηχανική / Ηθικός σχεδιασμός
 • Ιδιωτικότητα / Ασφάλεια

 • Οικολογία
 • Βιωσιμότητα
 • Ανωκύκλωση
 • Σεβασμός στα ζωντανά όντα


 • Κοινωνιοκρατία
 • Οριζόντια οργάνωση
 • Αποκέντρωση
 • Αυτοοργάνωση
 • Διαφάνεια
 • Χωρίς θαλάμους αντήχησης / Ανοιχτό σε εξωτερική κριτική
 • Χωρίς αντιπροσώπους
 • Κοινή ευθύνη

 • Αλληλεγγύη
 • Ελεύθερη πρόσβαση